Wypożyczalnia samochodów Yourcar24.pl

Witamy na  naszej oficjalnej stronie internetowej 

  YourCar24.pl wypożyczalnia aut Siedlce to nowoczesna firma,  z siedzibą w Siedlcach,  zajmująca sie wynajmem samochodów w wielu możliwych wariantach.

  Miarą naszej pracy jest Państwa zadowolenie.

  Wyróżniają  nas przede wszystkim aktrakcyjne ceny oferowanych pojazdów, jak również bardzo duży zasięg działalności firmy.

  Dla  Państwa wygody stworzyliśmy szybki i prosty w obsłudze sposób zamówienia samochodu .Wynajem aut Siedlce to minimum formalności i czasu.  

  Celem firmy jest uświadomienie klienta, że wynajem samochodów to prosty i przyjemny sposób na podróżowanie. Od momentu powstania firmy dbamy o to, aby zapewnić najwyższy poziom usług, dlatego też pojazdy z naszej floty dostosowywane są do Państwa potrzeb. 

  Wyposażenie dodatkowe, które proponujemy to kompleksowe zaspokojenie oczekiwań Naszych klientów.

  Niewątpliwie jedną z najciekawszych opcji dodatkowych to wynajem pojazdu wraz z naszym kierowcą. Dzięki tej możliwości możecie Państwo spokojnie i komfortowo dotrzeć do wybranego przez siebie miejsca w kraju i za granicą. 

  Dbając o pieniądze naszysz klientów zwracamy za każdy nieprzejechany kilometr z wybranej oferty. 

  Prowadzimy wynajem samochodów  na terenie całej Polski, podstawiamy pojazdy w wyznaczone przez klientów  miejsca, dzięki temu oszczędzacie  Państwo swój cenny czas.

  Dzięki tak bogatym usługom oferowanym przez naszą firmę jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym klientom.

  Oferujemy krótko i dłudoterminowy wynajem samochodów, w najbardziej konkurencyjnych cenach na rynku.  

  Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami naszej oferty na stronie internetowej i facebooku.  

   

   

   

  Wypożyczalnia yourcar24.pl – Regulamin dotyczący najmu samochodów

   

  Obowiązuje od dnia 20.02.2020r

  § 1. Postanowienia wstępne

  1. Przedmiotowy Regulamin yourcar24.pl (dalej: Regulamin) został wydany i stanowi własność yourcar24.pl.
  2. Postanowienia Regulaminu normują warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych świadczonego przez yourcar24.pl (dalej: Wynajmującego).
  3. W sytuacji wystąpienia sprzeczności zachodzącej pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie a umową, pierwszeństwo stosowania mają zapisy umowy.
  4. Słownik pojęć obowiązujących w Regulaminie:
  1. Użytkownik – jest nim osoba fizyczna wymieniona w umowie jako mająca upoważnienie do czynności polegającej na prowadzeniu samochodu w imieniu Najemcy;
  2. Dodatkowy kierowca – może nim być osoba fizyczna, która została wytypowana przez Najemcę i przedstawiona Wynajmującemu w Wykazie Kierowców jako osoba upoważniona do prowadzenia samochodu w imieniu Najemcy.

   

  § 2. Postanowienia związane z osobą Najemcy

  1. Wymagania uprawniające do uzyskania przymiotu Najemcy i/lub osoby upoważnionej do kierowania samochodem:
  1. w przypadku osób fizycznych:
  • okazanie ważnego dowodu tożsamości (paszportu w przypadku bycia obcokrajowcem),
  • okazanie ważnych minimum od roku uprawnień do kierowania pojazdami na obszarze RP, co się tyczy zaś przypadku wymienionego w pkt. 13 – także na terytorium państw w nim wskazanych,
  • okazanie ważnej karty płatniczej, kary debetowej lub karty kredytowej – w przypadku wykonywania płatności kartą za wynajem.
  • okazanie zaświadczenia o wpisaniu do CEIDG lub KRS (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą bądź umocowanych do występowania w imieniu firmy/spółki),
  • ukończenie 21. roku życia,
  1. w przypadku osób prawnych:
  • okazanie pełnomocnictwa do zawiązania stosunku zobowiązaniowego w postaci umowy najmu i spełnienie przesłanek wymienionych w zapisach Regulaminu dotyczących osób fizycznych (z wyłączeniem okazania karty kredytowej albo świadectwa potwierdzającego fakt zatrudnienia oraz zaświadczenia o wpisaniu do CEDIG lub KRS (dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą bądź umocowanych do występowania w imieniu firmy/spółki).
  1. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za wynajęty samochód do momentu dokonania odbioru samochodu przez Wynajmującego stwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym opatrzonym podpisem Wynajmującego.
  2. Upoważnionymi do kierowania samochodem są wyłącznie: Najemca, Użytkownik oraz Dodatkowy kierowca o ile został on wpisany przez wynajmującego do umowy wynajmu.

   

  § 3. Powinności Najemcy

  1. Najemca zostaje wyposażony w sprawny samochód gwarantującym jego właściwą eksploatację, tym samym zobowiązuje się Najemcę do zwrócenia tego samochodu w stanie niepogorszonym, kary za uszkodzenia pojazdu naliczane są na podstawie wyceny autoryzowanego serwisu wynajmowanego pojazdu.
  2. Samochód wydany Najemcy jest czysty na zewnątrz oraz czysty wewnątrz i taki winien być w dacie jego zwrotu. Najemca ma możliwość wykupienia przed rozpoczęciem wynajmu dodatkowego pakiety „myjnia”. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu bez wykupionego pakietu „myjnia” koszt usługi sprzątania pojazdu jest opisany w § 6 pkt. 30 lit. (f) (g)regulaminu wypożyczalni.  Pakiet „myjnia” obejmuje czyszczenie pojazdu z zabrudzeń z zewnątrz, oraz wewnątrz pojazdu z wyłączeniem zabrudzeń oraz plam tapicerki o charakterze nietrwałym. Koszt usunięcia takich zabrudzeń opisany jest w § 6 pkt. 30 lit. (h), podpunkt h). regulaminu wypożyczalni. Zabrudzenie tapicerki plamami o charakterze trwałym traktowane jest jak uszkodzenie samochodu i pobierana jest kara umowna opisana w § 6 pkt. 29. 
  3. Zarówno Najemca jak i osoba upoważniona do kierowania samochodem winna używać samochód zgodnie z umową oraz zgodnie z przeznaczeniem i właściwościami tego samochodu, jak również zobowiązana jest do:
  1. w przypadku wyjścia z samochodu – każdorazowo: zamykania samochodu, aktywowania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu poza samochodem będącym przedmiotem umowy najmu,
  2. ponoszenia kosztów bieżącej podstawowej kontroli samochodu, na którą składa się zwłaszcza sprawdzanie i uzupełnianie:oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowych wartości ciśnienia w oponach, jak również ustawienia świateł. W przypadku, gdy Najemca w trakcie wynajmu przejedzie ponad 1000 kilometrów jest zobowiązany do kontroli poziomy oleju silnikowego. W przypadku minimalnego stanu oleju wskazanego na bagnecie Najemca przed rozpoczęciem dalszej jazdy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o danym fakcie oraz zastosowania się do zaleceń Wynajmującego.
  3. używania w samochodzie paliwa adekwatnego do specyfikacji silnika (informację o rodzaju paliwa umieszczone są  przy wlewie paliwa.
  1. W skład kosztów, do poniesienia których zobowiązany jest Najemca wchodzi koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz płynu do spryskiwaczy.
  2. Najemcę obowiązuje zakaz przemieszczania wynajętego samochodu poza granice kraju, z wyjątkiem przypadku uwzględnionego w pkt. 13 – wszelkie koszty mające związek z ewentualną awarią, uszkodzeniem czy też kradzieżą samochodu, który został przetransportowany poza granice kraju, pozostają w zakresie odpowiedzialności Najemcy.
  3. Dopuszczalny jest wyjazd samochodu do krajów Unii Europejskiej tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego lub po indywidualnym ustaleniu z Wynajmującym, co zaznaczone będzie w umowie najmu pojazdu.  W sytuacji przewidywania przez przepisy ww. państw odrębnych czy odmiennych wymogów dotyczących samochodu bądź jego wyposażenia aniżeli są przewidziane w Polsce, Najemca zobligowany jest do przystosowania samochodu i jego wyposażenia do takich wymogów, jak również do poniesienia kosztów z tym związanych.
  4. Przed każdym wyjazdem poza granicę Polski Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego minimum 24 godziny przed planowanym wyjazdem.
  5. W sytuacji używania przez Najemcę samochodu w sposób pozostający w sprzeczności z umową i z jego przeznaczeniem, pomimo uprzedniego upomnienia Najemcy, bądź w sytuacji rażącego zaniedbywania samochodu przez Najemcę narażającego na utratę lub uszkodzenie samochodu – Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia najmu z brakiem zachowania terminu wypowiedzenia.
  6.   Najemca zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi na terytorium kraju w którym dany pojazd się porusza.
  7. Wszystkie pojazdy wypożyczalni Yourcar24.pl dla ich zabezpieczenia przed kradzieżą oraz przed ponadnormatywną i nadmierną eksploatacją, wyposażone są w system GPS i monitorowane 24 godziny na dobę. W przypadku wykrycia ponadnormatywnej eksploatacji pojazdu (agresywnej jazdy, przekroczeń maksymalnych prędkości obowiązujących w miejscu gdzie porusza się wynajmowany pojazd, przekroczeniu dopuszczalnej ładowności, częstego wprowadzania pojazdu w wysokie obroty mogące spowodować uszkodzenie silnika lub trwałe uszkodzenie mechaniczne pojazdu, gwałtownych przyspieszeń i gwałtownych hamowań pojazdu) Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć najemcę kosztami: holowania, sprawdzenia stanu pojazdu w serwisie oraz ewentualnych kosztów naprawy pojazdu.
  8. Zakazane jest:
  • używanie samochodu w sposób sprzeczny z: umową, regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniem samochodu oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji.
  • poruszanie się pojazdem na drogach i terenach nieutwardzonych oraz nie dopuszczonych do ruchu drogowego,
  • poruszanie się pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz środków psychoaktywnych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
  • używanie pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach oraz do zarobkowego przewozu osób, przewozu okazjonalnego oraz taksówki.
  • używanie pojazdu do nauki jazdy,
  • używanie pojazdu do uruchamiania innych pojazdów,
  • palenie papierosów w pojeździe oraz przewożenie zwierząt.
  • oklejania pojazdu.
  • holowanie innego samochodu samochodem wynajętym przez Najemcę.

   

  § 4 .Kwestie dotyczące zwrotu samochodu

   

  1. Na najemcy spoczywa obowiązek zwrotu samochodu w miejscu i czasie określonym w umowie wynajmu.
  2. Najemca nie zostanie obciążony kosztami opóźnienia w zwrocie samochodu, który nie przekracza 1,5godziny od terminu zwrotu wskazanego w umowie wynajmu. Przekroczenie czasu skutkować będzie naliczeniem opłaty za kolejną pełną dobę z wyłączeniem przypadku uwzględnionego w punkcie 21.
  3. Najemca zobligowany jest zgłosić Wynajmującemu zamiar przedłużenia czasu wynajmu samochodu i uzyskać zgodę Wynajmującego co najmniej na 12 godzin przed planowo wyznaczonym terminem zwrotu samochodu; Najemca ma obowiązek uiścić uprzednio opłatę od przedłużenia najmu. W przypadku braku uregulowania przez Najemcę opłaty za przedłużenie najmu oraz braku uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie – samochód zostanie zgłoszony na Policję jako skradziony, Najemcy zaś naliczane będą kary umowne uwzględnione w pkt. 30 lit. K) za kolejne doby pozaumownego używania samochodu.
  4. Kiedy Najemca opóźnia się ze zwrotem samochodu, Wynajmujący uprawniony jest do odbioru samochodu w każdym miejscu oraz do obciążenia Najemcy kosztami dokonania tego odbioru.

   

   

  § 5 .Awarie, Uszkodzenia, Kradzież

  1. Najemca zobowiązany jest do udostępnienia samochodu Wynajmującemu celem przeprowadzenia przeglądu okresowego oraz wymiany opon w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wynajmującego, w przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony karą umowną jak w pkt. 30 litera q).
  2. Najemca zobligowany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu awarii bądź niesprawności w samochodzie nie później niż 12 godzin po zaistniałym zdarzeniu. Obowiązuje Najemcę bezwzględny zakaz dokonywania holowania czy napraw w samochodzie bez zgody Wynajmującego. Kosztami takiej naprawy obciążony zostanie Najemca; Najemca pokryje koszty holowania samochodu jak opisano w§ 5 pkt. 43 w sytuacji pozostawienia uszkodzonego bądź niesprawnego samochodu poza miejscem zwrotu – nie zwolni to Najemcy z ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych.
  3. Najemca ma bezwzględny obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Policji oraz Wynajmującego o kradzieży samochodu, jego uszkodzeniu, kolizji czy wypadku. Co więcej, obowiązkiem Najemcy będzie także współpraca z zakładem ubezpieczeń w zakresie koniecznym w procesie likwidacji szkody – zobowiązany zatem będzie: dostarczyć pisemny opis zdarzenia wywołującego szkodę, dostarczyć kopię dokumentów uprawniającego do prowadzenia pojazdu oraz dokumentu tożsamości.

  W przypadku kradzieży z kolei dodatkowym obowiązkiem Najemcy będzie zwrot kluczyków i dokumentów samochodu (dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, o ile zostały wydane wraz z pojazdem) Wynajmującemu bez zbędnej zwłoki.

  1. W zakresie obowiązków Wynajmującego pozostaje udostępnienie pojazdu zastępczego Najemcy w sytuacji wystąpienia awarii lub uszkodzenia w wynajmowanym samochodzie, które nie zostało wyrządzone celowo przez najemcę, lub gdy nie zostały złamane warunki opisane w punkcie§ 3pkt. 16,17,18 regulaminu wypożyczalni samochodów. Pojazd zastępczy zostanie udostępniony na terenie Polski nie później niż 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii Wynajmującemu przez Najemcę. Pojazd zastępczy nie jest udostępniany poza granicami Polski. Najemca nie poniesie opłat czynszowych za czas oczekiwania na samochód zastępczy. Gdyby klasa samochodu zastępczego była niższa od klasy samochodu pierwotnie wynajmowanego, wysokość czynszu ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.
  2. Samochód zastępczy nie zostanie udostępniony również w przypadku:
  1. utraty dowodu rejestracyjnego i/bądź polisy ubezpieczeniowej i/bądź kluczyków do samochodu,
  2. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy/Użytkownika/Dodatkowego Kierowcy,
  3. unieruchomienia wynajętego samochodu, które nastąpiło poza terytorium RP,
  4. szkód parkingowych spowodowanych przez Najemcę lub aktów wandalizmu.

   

   

  § 6 .Odpowiedzialność Najemcy oraz Kary umowne

  1. Zapłata kary umownej (udziału własnego w szkodzie) określona w§ 6pkt. 29 i 30, do której zobligowany jest Najemca, jest sposobem naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Najemcę w zakresie zobowiązań o niepieniężnym charakterze.

  W przypadku szkody na pojeździe powstałej w trakcie użytkowania samochodu przez Najemcę, oprócz kary umownej tzw. udziału własnego w szkodzie (o ile nie został on zniesiony wykupieniem pakietu „pełna ochrona”), przedstawiciel wypożyczalni Yourcar24.pl odbierający pojazd od Najemcy ma prawo do zatrzymania kaucji na poczet naprawy uszkodzeń lub  pokrycia kosztów dodatkowych związanych z procesem likwidacji szkody.

  1. Na wysokość kary umownej  (udziału własnego w szkodzie) ma wpływ klasa samochodu, tj.:
  1. w klasie A wynosi 1000 zł,
  2. w klasie B, B+ wynosi 1500 zł,
  3. w klasie C, C+  wynosi 2000 zł,
  4. w klasie D, D+ oraz VAN wynosi 2500 zł,
  5. w klasie S, S+ wynosi 3500 zł.
  6. w klasie BUS wynosi 3500zł
  1. Inne kary umowne:
  1. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka/pilota od samochodu – 550 zł + koszt dorobienia nowego kluczyka/pilota uzależniony od kosztu producenta,
  2. uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybę – 200 zł,
  3. każdy dzień postoju będący skutkiem zgubienia rzeczy wymienionych w lit. a) i b):

  w klasie A, B, B+, -60 zł,

  w klasie C, C+ , D, D+, VAN oraz BUS– 80 zł,

  1. niedostosowanie się do zakazu palenia w samochodzie – 500 zł,
  2. niedostosowanie się do zakazu przewozu zwierząt w samochodzie – 300 zł,
  3. zwrócenie brudnego samochodu osobowego – 50 zł,
  4. zwrot brudnego samochodu dostawczego – 80 zł
  5. zwrócenie samochodu z plamami tapicerki o charakterze nietrwałym na siedzeniach/tapicerce/w bagażniku – 250zł,
  6. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kołpaka nieoryginalnego – 50 zł,
  7. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kołpaka oryginalnego – 100 zł,
  8. bezumowne lub pozaumowne  korzystanie z samochodu,  – kara umowna to wartość stawki dobowej zwiększona o 150zł z tytułu każdej rozpoczętej doby,
  9. w przypadku utracenia gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem – 2500 zł,
  10. zatankowanie samochodu nieprawidłowym rodzajem paliwa – 2500 zł,
  11. wykonanie demontażu bądź zamiany części samochodu, jak również przeróbki bez aprobaty Wynajmującego – 3000 zł,
  12. wyjazd poza terytorium kraju bez zgody Wynajmującego (z wyłączeniem pkt. 14 i ) – 700 zł,
  13. kierowanie samochodu przez osobę, która nie posiada przymiotu Najemcy, Użytkownika czy Dodatkowego kierowcy – 1150 zł,
  14. nieudostępnienie przez Najemcę na planowany lub nagły serwis pojazdu – 1000 zł
  1. Na wypadek przekroczenia wartości kary umownej przez wartość zaistniałej szkody, Wynajmujący dokonuje zastrzeżenia dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Kodeks Cywilny.
  2. Najemca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności wtedy, kiedy przedłoży dowody  będące świadectwem tego, że szkoda wystąpiła wskutek okoliczności, z tytułu których nie można przypisać odpowiedzialności Najemcy tj. notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia stwierdzająca tę okoliczność.
  3. Najemca zobowiązany jest pokryć wszelkie kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe, mandaty z fotoradarów i inne, powstałe w czasie związania umową najmu. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania adekwatnym organom danych osobowych z załączoną umową najmu. Wynajmujący zaś zobowiązuje się do listownego bądź mailowego poinformowania Najemcy na adres ujawniony w umowie najmu o ewentualnych kosztach oraz zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy takimi kosztami, jak również opłatą administracyjną wskazaną w pkt. 45.
  4. Wynajmującemu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przysługuje możliwość odstąpienia od naliczania (w całości lub w części) kar umownych, bądź też opłat dodatkowych.

   

  Spis Opłat i Profitów

  1. Opłaty za wynajem pobiera się zgodnie z cennikiem obowiązującym w dacie złożenia rezerwacji.
  2. Najemca ponosi wszelkie koszty pozostające w związku z międzynarodowymi przelewami należności, które zostały uiszczone w ramach umowy najmu.
  3. Koszt pakietu „myjnia” - 30 zł brutto
  4. Cena wydania lub zwrotu samochodu poza godzinami pracy - 30 zł.
  5. Cena wydania lub zwrotu samochodu w dni ustawowo wolne od pracy lub w dnia świąteczne - 40zł.
  6. Przekroczenie limitu kilometrów (wskazanego każdorazowo w umowie najmu) wiąże się z obowiązkiem płatności:

  a) Klasa A-C -  0,25 zł za każdy kilometr,

  b) Klasa D - 0,35 zł za każdy kilometr,

  c) Klasa BUS - 0,40  zł za każdy kilometr.

  1. Cena wyjazdu poza terytorium kraju za zgodą Wynajmującego, za cały okres wynajmu, wynosi 123 zł.
  2. Cena naliczana za każdego Dodatkowego kierowcę za każdą dobę najmu – 5 zł.
  3. Cena holowania samochodu, który jest niesprawny lub uszkodzony, liczona za każdy kilometr w jedną stronę – 7 zł.
  4. Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa wiąże się z poniesieniem kosztu brakującego paliwa oraz opłaty za uzupełnienie – 50 zł.
  5. Opłata administracyjna z tytułu obsługi należności (udzielenie informacji organom ścigania co do obsługi mandatów, fotoradarów, opłat drogowych i parkingowych )– 75zł.
  6. Kaucja za wynajem samochodu wpłacana jest w formie gotówkowej, płatności kartą, ewentualnie w formie preautoryzacji na karcie płatniczej klienta.
  7. W przypadku kradzieży pojazdu gdy klient nie jest w stanie przekazać Wynajmującemu kluczyków do wynajmowanego pojazdu, dowodu rejestracyjnego wynajmowanego pojazdu wraz z polisą OC, co oznacza złamanie ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu, cała odpowiedzialność i koszty związane z utratą pojazdu ponosi Najemca.
  8. W przypadku gdy  będący przedmiotem najmu samochód, i/lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, Najemca odpowiada za zaistniałą szkodę w kwocie uzależnionej od klasy pojazdu wskazanej w § 6pkt. 29 regulaminu wypożyczalni  (tzw. udział własny).
  9. Najemca ma możliwość zniesienia udziału własnego w szkodzie rozliczanej z polisy AC samochodu tzw. Pakiet „Pełna Ochrona” , w przypadku gdy nie został naruszony żaden warunek Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC (które znajdują się na stonie internetowej www.yourcar24.pl w zakładce o nas / regulamin Yourcar24.pl). Zniesienie udziału własnego może dotyczyć:
   - W pakiecie „pełna ochrona” - zniesienie udziału własnego w szkodach wskazanych w lit. a) oraz w szkodach zaistniałych wskutek odpowiedzialności Najemcy, pod warunkiem, iż zachowanie najemcy nie nosi znamion działania wyłączającego odpowiedzialność ubezpieczyciela oraz nie jest wynikiem celowego działania lub zaniedbania powinności Najemcy. Pakiet „pełna ochrona” obejmuje uszkodzenia karoserii pojazdu z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z ponadnormatywnej eksploatacji oraz niedopełnienia odpowiedzialności najemcy opisanych w regulaminie wypożyczalni.
   Koszt zniesienia udziału własnego w pakiecie „pełna ochrona” 30 zł brutto/dzień nie więcej niż 300 zł brutto. W przypadku nie  włączenia w umowę zniesienia udziału własnego Wynajmujący przyjmuje na siebie pokrycie udziału własnego w przypadku zaistnienia szkody lub niedopełnienia zobowiązań Najemcy opisanych w§5 oraz § 6.Wykupienie Pakietu Pełna ochrona znosi limit kilometrów w Polsce
  10. W przypadku skorzystania przez Najemcę ze zniesienia udziału własnego w szkodzie, po każdej nowej szkodzie Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania najbliższej jednostki Policji, celem potwierdzenia zaistniałego faktu.
  11. Jedynym potwierdzeniem zwrotu pojazdu do wypożyczalni, jest zdanie samochodu wraz z podpisem najemcy w części zwrot w umowie wynajmu oraz podpis najemcy w części zwrot  na protokole zdawczo-odbiorczym. Brak podpisu najemcy w wyżej podanych dokumentów może spowodować dalsze naliczanie opłat za wynajem pojazdu zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni. W przypadku braku podpisu najemcy na protokole zdawczo-odbiorczym, pojazdu w części zwrot, najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd do momentu uzupełnienia podpisów na umowie i protokole zdawczo-odbiorczym, aż do momentu odbioru pojazdu przez pracownika wypożyczalni, potwierdzonego notatką policji (jeśli była na miejscu) bądź dokumentacją fotograficzną wykonaną przez pracownika wypożyczalni.

  § 7 .Postanowienia końcowe

  1. Biuro Wypożyczalni yourcar24.pl czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00.
  2. Dodatkowe opłaty z tytułu obsługi w godzinach nocnych naliczane są pomiędzy – 19:00- 7:00 Pobranie opłaty za wynajem następuje w momencie wydania lub zwrotu pojazdu w oparciu o indywidualne ustalenia z najemcą. 
  3. Wszelkie zawarte w Regulaminie ceny wliczają w swój poczet obowiązujące podatki oraz są cenami brutto.

   

  motyw graficzny
  Po prostu
  Prowadź
  Po prostu prowadź

  nowe samochody w naszej flocie specjalnie dla Ciebie

  • Segment A Proponowany samochód: Volkswagen UP! / Hyundai i10
   Segment A
   benzyna
   Typ silnika
   4/5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 79 *brutto: 97 pln/doba
   • 5-14 dni 69 *brutto: 85 pln/doba
   • 15-30 dni 59 *brutto: 73 pln/doba
   • Miesiąc+ 24 *brutto: 30 pln/doba
  • Segment BProponowany samochód: Skoda Fabia / Renault Clio
   Segment B
   benzyna
   Typ silnika
   5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   tak
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 89 *brutto: 109 pln/doba
   • 5-14 dni 79 *brutto: 97 pln/doba
   • 15-30 dni 69 *brutto: 85 pln/doba
   • Miesiąc+ 36 *brutto: 44 pln/doba
  • Segment B kombiProponowany samochód: Skoda Fabia kombi
   Segment B kombi
   benzyna
   Typ silnika
   4/5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 89 *brutto: 109 pln/doba
   • 5-14 dni 79 *brutto: 97 pln/doba
   • 15-30 dni 69 *brutto: 85 pln/doba
   • Miesiąc+ 36 *brutto: 44 pln/doba
  • Segment CProponowany samochód: Skoda Octavia / Ford Focus / Fiat Tipo / Skoda Rapid
   Segment C
   diesel / benzyna
   Typ silnika
   5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 105 *brutto: 129 pln/doba
   • 5-14 dni 95 *brutto: 117 pln/doba
   • 15-30 dni 85 *brutto: 105 pln/doba
   • Miesiąc+ 49 *brutto: 60 pln/doba
  • Segment C kombiProponowany samochód: Ford Focus kombi
   Segment C kombi
   benzyna
   Typ silnika
   5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 105 *brutto: 129 pln/doba
   • 5-14 dni 95 *brutto: 117 pln/doba
   • 15-30 dni 85 *brutto: 105 pln/doba
   • Miesiąc+ 49 *brutto: 60 pln/doba
  • Segment D Proponowany samochód: Toyota Avensis / Ford Mondeo
   Segment D
   benzyna
   Typ silnika
   5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   automatyczna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 139 *brutto: 171 pln/doba
   • 5-14 dni 129 *brutto: 159 pln/doba
   • 15-30 dni 119 *brutto: 146 pln/doba
   • Miesiąc+ 81 *brutto: 100 pln/doba
  • Segment D AutomatProponowany samochód: Skoda Superb / Opel Insignia / Kia Optima
   Segment D Automat
   turbo benzyna
   Typ silnika
   4/5
   Ilość miejsc
   automatyczna dsg
   Skrzynia biegów
   automatyczna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 160 *brutto: 197 pln/doba
   • 5-14 dni 150 *brutto: 185 pln/doba
   • 15-30 dni 140 *brutto: 172 pln/doba
   • Miesiąc+ 81 *brutto: 100 pln/doba
  • Segment CrossoverProponowany samochód: Suzuki sx4 s-cross
   Segment Crossover
   turbo benzyna
   Typ silnika
   5
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 115 *brutto: 141 pln/doba
   • 5-14 dni 105 *brutto: 129 pln/doba
   • 15-30 dni 95 *brutto: 117 pln/doba
   • Miesiąc+ 57 *brutto: 70 pln/doba
  • Segment BUS FurgonProponowany samochód: Renault Master / Fiat Ducato
   Segment BUS Furgon
   diesel
   Typ silnika
   3
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 162 *brutto: 199 pln/doba
   • 5-14 dni 152 *brutto: 187 pln/doba
   • 15-30 dni 142 *brutto: 175 pln/doba
   • Miesiąc+ 109 *brutto: 134 pln/doba
  • Segment BUS PlandekaProponowany samochód: Renault Master
   Segment BUS Plandeka
   diesel
   Typ silnika
   3
   Ilość miejsc
   manualna
   Skrzynia biegów
   manualna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 162 *brutto: 199 pln/doba
   • 5-14 dni 152 *brutto: 187 pln/doba
   • 15-30 dni 142 *brutto: 175 pln/doba
   • Miesiąc+ 99 *brutto: 122 pln/doba
  • Segment SUVProponowany samochód: Skoda Kodiaq / Ford Kuga
   Segment SUV
   benzyna
   Typ silnika
   5
   Ilość miejsc
   automatyczna
   Skrzynia biegów
   automatyczna
   Klimatyzacja
   Plany cenowe wynajęcia samochodu
   • 1-4 dni 195 *brutto: 240 pln/doba
   • 5-14 dni 185 *brutto: 228 pln/doba
   • 15-30 dni 175 *brutto: 215 pln/doba
   • Miesiąc+ 140 *brutto: 172 pln/doba
  Zapisz się do Newslettera
   
  © 2005 - 2020 YourCar24. Wszelkie prawa zastrzezone.
  Budowa stron internetowych